Anhörigföreningen för närstående till alkohol- och drogberoende

Inom Anhörigföreningen kan du utan kostnad samtala enskilt med utbildad personal med egen erfarenhet. Föreningen har även anhöriggrupper där du träffar och arbetar metodiskt med andra i liknande situationer. Du får vara anonym och vi föreningen har tystnadsplikt. Verksamheten som är en politiskt och religiöst obunden ideell förening är öppen för alla och kostnadsfri.

Astma- och Allergiföreningen i Göteborg

Astma- och Allergiföreningen i Göteborg är en partipolitisk och religiöst obunden förening ansluten till Astma- och Allergiförbundet. Föreningen arbetar för att människor med sjukdomar som astma, allergi och annan överkänslighet ska kunna fungera som likvärdiga medlemmar i samhället. Föreningens uppgift är bland annat att påverka samhället så att människor med allergisjukdomar får samma levnadsvillkor och tillgänglighet som andra medborgare, bland annat genom att arbeta för god allergivård, en miljö som främjar hälsan.

Ateljé Trädet ekonomiska förening

Ateljé Trädet ingår i paraplyorganisationen GFSak (Göteborgs Förenade Sociala Arbetskooperativ) och är ett socialt arbetskooperativ, bestående av 10 medlemmar och 2 handledare som driver en textil ateljé med egen produktion, butik, ändringssömnad och kurser. Kooperativet handleder även personer på arbetsträning.

Med utgångspunkt i natursiden skapas unika sjalar, klädesplagg och accessoarer i regnbågens alla färger. Ibland kombineras siden med ull s.k. nunotovning vilket ger en speciell struktur på slutprodukten.

ATSUB Göteborg – föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn

Föreningen erbjuder kostnadsfria föreläsningar till föreningar, organisationer, myndigheter och arbetsplatser. Föreläsningen behandlar bl.a. grooming, pedofili och konsekvenser av sexuella övergrepp. Föreningen ger också handledning och har metoder för er som ansvarar för ungdomsgrupper och kommer gärna och föreläser för skolklasser, tjej- och killgrupper även under kvällstid.

När ett barn eller ungdom blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp hamnar anhöriga och föräldrar och andra ”trygga” personer runt barnet/ungdomen i kris och behöver eget stöd. Föreningen erbjuder enskilda samtal med en stödperson, som har tystnadsplikt. Stödperson, som är personlig, kan även följa med vid kontakter med olika myndigheter, till exempel polis, socialtjänst, vårdinrättning, rättegång eller samtal med advokater.

Beatebergs hunddagis

Beatebergs Hunddagis erbjuder platser i daglig verksamhet enligt LSS, samt arbetsträning/sysselsättning för personer med någon form av arbetshinder. Beateberg är en arbetsplats där alla kan jobba i sin egen takt. Hos oss finns det ”riktiga” och meningsfulla arbetsuppgifter som gör att man känner sig behövd.

Utöver hundverksamheten erbjuds arbetsuppgifter inom följande
områden:

Bakning
Administration/Ekonomi
Städning
Trädgårdsarbete

Bräcke Diakoni

Bräcke Diakoni är en fristående stiftelse som är politiskt obunden och vars engagemang för människor har sin grund i en kristen människosyn. All vinst återinvesteras i verksamheten och många av uppdragen kommer från kommuner och landsting. Målet är att människor ska växa. Genom aktiva, utmanande och stödjande insatser gör Bräcke Diakoni skillnad för människor – fysiskt, psykiskt, existentiellt och socialt.

BRIS

BRIS verksamhet kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och unga. BRIS jobbar för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter. Med utgångspunkt från barnens berättelser drivs opinionsarbete för att få politiker och beslutsfattare att uppmärksamma barnrättsfrågor. Bris är en remissinstans för lagförslag som påverkar barn och unga och vi ingår i ett nätverk med andra barnrättsorganisationer.

Bris fokusområden 2014 är psykisk ohälsa, skolan och våld mot barn. Många av de barn och unga som hör av sig till Bris berättar om att de mår dåligt. En del har det så svårt att de på allvar överväger att ta sitt eget liv. 2013 var det allra vanligaste samtalsområdet i vår stödverksamhet psykisk ohälsa. Många barn och unga som kontaktar BRIS berättar också att de känner uppgivenhetskänslor inför skolan och undrar hur de ska kunna fokusera på läxläsning när deras värld är i gungning.

Statistik från Brå visar att det under 2013 anmäldes 3 250 misshandelsbrott mot barn i åldern 0-6 år, vilket är en liten ökning från året före. Den allra största delen av ökningen beror troligen på att fler anmäler men mörkertalen kan vara stora. Sedan 2006 har Bris sett en ökning av kontakterna som handlar om psykiskt och fysiskt våld.

Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg Bohuslän

Föreningens ca 700 medlemmar utgörs huvudsakligen av bröstcancerbehandlade. Utöver dem har föreningen ett antal stöd och familjemedlemmar. För den som drabbats av bröstcancer kan det vara till stor hjälp att tala med någon som haft sjukdomen. Föreningens kvinnliga stödpersoner har egna erfarenheter av sjukdomen eller att vara närstående till drabbad medan de manliga kontaktpersonerna har sina erfarenheter genom att vara nära närstående till bröstcancerbehandlade kvinnor.

Johanna erbjuder återkommande träffar och föreläsningar, samt en ungdomsverksamhet som ger barn och ungdomar tillfälle att på ett lekfullt och kreativt sätt bearbeta sina känslor tillsammans med andra barn i samma situation. Barn till alla olika cancerdrabbade är välkomna förutsatt att en förälder är medlem.

Caritas Angered

Caritas är katolska kyrkans organ för socialt arbete. Caritas verksamhet är helt inriktad på hjälp till självhjälp till de mest behövande – oavsett religiös tillhörighet eller etniskt ursprung. En stor del av Caritas 20-åriga arbete är och har varit att aktivt lyfta frågan om arbete. Caritas har under åren haft cirka 150 personer som av olika skäl har funnits i någon form av arbetsmarknadsåtgärd.

En annan av Caritas prioriteringar är arbetet med asylsökande och för en rättssäker, solidarisk och human flyktingpolitik.

Caritas Göteborg

En av de viktigaste uppgiften för Caritas Göteborg är att utveckla en besöksgrupp för de äldre i församlingen.

Att gå ut med kommunionen till de som inte kan ta sig till kyrkan är naturligtvis det allra viktigaste, men också att bara sitta ner och samtala om vad som händer i kyrkan och i livet i övrigt är också mycket viktigt.

Coompanion

Coompanion Göteborgsregionen är en ekonomisk förening med drygt 70 medlemmar. Framförallt är medlemmarna kooperativa organisationer, men också Göteborgs Universitet och Göteborgs Stad genom Stiftelsen för kooperativ nyföretagande.

Coompanion är företagsrådgivaren för dig som vill starta eget i ett demokratiskt företagande, där alla samarbetar och är engagerade. Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen, Business Region Göteborg och medlemmar från etablerade kooperativ bidrar med finansiering som gör det möjligt för Companion att ge rådgivning kostnadsfritt.

DHR - Göteborgsavdelningen

DHR arbetar för att göra samhället tillgängligt så att ingen ska behöva avstå någon aktivitet på grund av att man inte kan komma in/fram med rullstol eller annat hjälpmedel.
DHR kan ge stöd i olika situationer. Det kan till exempel röra sig om:

Färdtjänstfrågor.
Tillgänglighetsfrågor.
Att hjälpa personer med olika myndighetskontakter etc.
Enklare datasupport

FMN Göteborg

Föräldraföreningen Mot Narkotika är en ideell, religiöst och partipolitisk obunden nätverksorganisation, vars huvudsakliga verksamhet i första hand riktar sig till anhöriga – föräldrar, syskon och kamrater.

Föreningen erbjuder information, föräldrasamverkan, kurser och direkta insatser i barnens närmiljö.

Föräldraföreningen Mot Narkotika i Göteborg erbjuder bland annat anhörigstöd och rådgivning. Ett av föreningens viktigaste uppdrag är att erbjuda stöd och vägledning till anhöriga och närstående till missbrukare och/eller till personer som befaras befinna sig i riskzonen för missbruk.

Samtalen med anhöriga och närstående bedrivs av rådgivare, utbildade i FMN Riks regi.

Föreningen Stödnätet i Hammarkullen

Stödnätet är en ideell förening som riktar sig till kvinnor, barn och ungdomar från alla kulturer och religioner.

Föreningens mål är att ge medlemmarna stöd och hjälp med integrationen, öka deras självförtroende och förbättra jämställdheten i såväl samhället som i hemmen. Ett annat mål är att öka förståelsen för demokratiska processer, förebygga drogproblem och brottslighet hos unga samt uppmuntra medlemmarna att lära sig svenska och samhällskunskap.

Frivilligcentralen Svängrummet

Svängrummet är en öppen mötesplats som har pågående grupper och arrangemang som startats på initiativ
av besökarna. Svängrummet samordnar och förmedlar kontakter mellan människor, skapar
förutsättningar för att utveckla informella nätverk i närområdet.

Frivilligcentralen speglar stadsdelen. Det är besökarna som formar
innehållet utifrån behov, intresse och färdigheter.

Fryshuset

Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen! Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 50-tal olika verksamheter inom områdena; Skola, passionerade intressen, sociala perspektiv, utbildning och arbetsmarknad.

Fryshusets verksamheter finansieras i dag genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng, och försäljning av tjänster. Vi får även kommunala bidrag från flera av de städer vi verkar i samt ekonomiskt stöd från generösa företag och engagerade privatpersoner.

FUB Göteborg

FUB Göteborg sprider kunskap och skapar mötesplater. Föreningen arbetar för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. Information, rådgivning och intressepolitisk verksamhet kombineras med sociala aktiviteter. FUB arbetar för att skapa roliga anledningar att träffas och självklara kontaktytor för människor med funktionsnedsättningar och deras familjer.

Fusig - föreningen för utbrända och stressutsatta i Göteborg

Föreningens mål är att stödja utbrända, de som är på väg att bli utbrända och deras anhöriga, till ett bättre liv.

Fusig erbjuder bland annat caféträffar, seminarier, självhjälpsgrupper, studiecirklar och promenader. Det är viktigt att träffa personer i liknande situation så att man känner att man inte är ensam. Föreningen verkar också för att öka förståelsen och kunskapen i samhället i stort för de psykiska, fysiska och sociala konsekvenser som sjukdomen medför för den enskilde. Föreningsarbetet bedrivs i första hand av personer med någon form av utmattningsdiagnos och de som kommit en bit på väg i sin rehabilitering, men också av de som har kunskaper inom området samt övriga intresserade.

GFSAK - Göteborgs förenade sociala arbetskooperativ

GF Sak är en stödorganisation för 6 sociala arbetskooperativ och ett handledar-kooperativ som ägs av våra medlemskooperativ.

Kooperatörerna i kooperativen arbetar utifrån var och ens förmåga. Alla medlemskooperativ är självständiga företag och sköter sig själva. GF Sak stöder sina medlemskooperativ främst genom handledarinsatser och ger medlemmarna råd och stöd kring marknadsföring, juridiska och ekonomiska frågor, samt hjälper företagen med det man behöver hjälp med.

Göteborgs FöreningsCenter

Göteborgs FöreningsCenter är ett kompetens- och utvecklingscenter för organisationer som bedriver frivilligt socialt arbete i Göteborgsregionen. GFC’s huvudsakliga uppgift är att stödja och stimulera medlemsorganisationernas arbete, att utveckla det frivilliga sociala arbetet och att informera om vad frivilligorganisationerna kan bidra med i vårt samhälle.

GFC har cirka 90 medlemsorganisationer, bland annat föreningar, frivilligcentraler, kyrkliga organisationer, självhjälpsgrupper och telefontjourer. Bland medlemsorganisationerna finns det stora organisationer med hundratal anställda till små ideella föreningar utan anställda. GFC ägs av medlemsorganisationerna.

Göteborgs frivilliga samhällsarbetare

Göteborgs frivilliga samhällsarbetare (GFS) verkar för ett samhälle där alla vid behov har rätt till stöd och råd. I grunden handlar detta om ett erkännande av alla människors lika rätt.

Föreningens uppdrag:
•Kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt Socialtjänstlagen
•Kontaktpersoner och stödfamiljer enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade
•Stödpersoner enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård och Lagen om psykiatrisk tvångsvård
•Gode män och förvaltare enligt Föräldrabalken
•Lekmannaövervakare inom Kriminalvården
•Häktes- och anstaltsbesökare inom Kriminalvården
•Besöks- och kontaktpersonsverksamhet inom SiS särskilda ungdomshem

Föreningen erbjuder bland annat:
•Utbildning, studiecirklar
•Studiebesök
•Studieresor
•Föreläsningar
•Fritidsaktiviteter med klienter
•Organiserade erfarenhetsutbyten

Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

Göteborgs kyrkliga stadsmission är en politiskt obunden, idéburen organisation som utan vinstsyfte bedriver hjälpverksamhet bland behövande och driver andra verksamheter för vård och omsorg om den enskilda människan.

Samverkan är viktig för organisationen och därför arbetar de tillsammans med såväl församlingar och förvaltningar inom den offentliga sektorn, som företag och enskilda. En omfattande volontärverksamhet berikar och höjer kvaliteten i de olika verksamheterna.

Göteborgs Räddningsmission

Göteborgs Räddningsmission är en idéburen organisation som arbetar med socialt arbete på kristen grund.

Organisationens uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap.

Göteborgs Räddningsmission arbetar inom följande verksamhetsområden:
•Hemlöshetsarbete
•Missbruksvård
•Arbete bland barn med en förälder i fängelse
•Psykiatriboenden
•Integrationsarbete
•Arbetsträning
•Arbete med barn och ungdomar i riskzon
•Kulturarbete för barn och unga

Göteborgsregionens sociala ekonomi

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att stärka den sociala ekonomin i Göteborgsregionen. Föreningen ska utgöra ett samarbetsorgan mellan aktörer inom den sociala ekonomin och vara beredningsorgan eller mellanhandsorganisation för samhälleligt stöd till den sociala ekonomin. Föreningen ska också uppvakta politiker och andra beslutsfattare för att stärka och synliggöra social ekonomis roll i samhällsutvecklingen, söka medel och för medlemmarnas räkning driva informations- och utvecklingsprojekt, samt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.

Grimbo Bilvård

Grimbo Bilvård är ett socialt arbetskooperativ med inriktning på
bilvård. Tjänster som kooperativet utför är:

Handtvätt
Polering
Vaxning
Städning
Lackkonservering
Däckservice
Däckförvaring

GrönaSak ekonomiska förening

Gröna SAK är ett socialt arbetskooperativ som ligger på gränsen till Lerumskommun i Bergum. Gröna SAK erbjuder arbetsträning åt långtidsarbetslösa med eller utan funktionshinder som, står långt ifrån arbetsmarknaden. Verksamheten består av odling, förädling, De arbetar också med att framställa kol för jordförbättring genom metoden Terra Preta.

Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen

Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen bildades hösten 2007 av 127 lokala utvecklingsgrupper i Göteborgsregionen. Föreningens uppgift är att stötta och samordna den lokala utvecklingen i området inom kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
Det kan, till exempel, handla om att ta över skolan, bygga ett vindkraftverk, arbeta med lokal turism eller underlätta för företagen i bygden. 

Homan i Göteborg

Homan Göteborg arbetar för lika rättigheter och mänskliga rättigheter för HBT-personer, dvs att få möjlighet att älska och leva tillsammans med en person av samma kön och att bli accepterad för detta hos anhöriga, vänner och arbetskamrater. De arbetar även mot hedersrelaterat våld och informerar om säkrare sex.

Föreningen arbetar för kamratstöd och informationsverksamhet, att informera och hjälpa de som hör till de utsatta bi- och homosexuella grupperna, bland anat genom att arrangera temakvällar och föreläsningar, genom uppsökande verksamhet, samt genom preventionsarbete beträffande HIV och STD och könssjukdomar. Homan Göteborg har även en telefonjour/jourhavande medmänniska.

Hörselskadades förening i Göteborg

Hörselskadades förening i Göteborg är en ideell och partipolitisk obunden organisation för hörselskadade och andra som stöder dess arbete.

Föreningens verksamhet har dels en social sida och dels en intressepolitisk sida. Till den sociala sidan hör att ordna träffar för medlemmar: möten, kurser och utflykter mm. Till det intressepolitiska är att bevaka hörselfrågor och tillgängligheten i Göteborgs Stad och genom olika insatser påverka politiker, tjänstemän och andra beslutsfattare för ett mer tillgängligt samhälle.

HSO Göteborg

HSO Göteborg består av 45 medlemsföreningar som arbetar tillsammans för att ge människor med funktionsnedsättning full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden.

Arbetsområden är bland annat hälso- och sjukvård, stöd och service, arbete och försörjning.

ILCO - Tarm- uro och stomiförbundet

ILCO är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte, samt även alla närstående och övriga intresserade.

En stor målgrupp för ILCOs verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar. ILCO är en av medlemsorganisationerna i Nätverket mot cancer.

ILCOs primära målsättning är att bistå alla som är eller kommer att bli stomi- och tarmopererade, samt de med andra funktionsförändringar i urinvägar respektive tarmkanal.

Lokalt sker det genom upplysning och information i skolor och inom vården, genom ILCOs besöksverksamhet på sjukhus och i hemmiljö, kurs- och mötesverksamhet samt genom att organisera så många som möjligt.

IM - Indviduell Människohjälp Göteborg

IM – Individuell Människohjälp är en antirasistisk organisation och en av Sveriges äldsta biståndsorganisationer. IM bekämpar fattigdom och utanförskap i 11 länder världen över.

I Sverige handlar IMs arbete om integration och delaktighet i samhället. Utomlands arbetar IM för att barn ska gå i skolan, för att förebygga sjukdomar och för att människor ska kunna försörja sig och sin familj. Vi tror på människors egen kraft och vilja att förändra sin egen situation. Därför utformar vi insatserna som hjälp till självhjälp. För att utvecklingen ska bli hållbar arbetar IM nära lokala organisationer och individer som brinner för förändring.

IM Göteborg erbjuder av ca 250 volontärer årligen 15 mötesplatser till ca 4750 icke unika deltagare.

InfoGlob

Infoglob är en kompletterande arbetsmarknadsaktör som genom uppdrag från Arbetsförmedlingen agerar som anordnare för Jobb- och Utvecklingsgarantin samt som etableringslots för nyanlända.

Insolvens Väst

Insolvens är en förening som vänder sig till dig som är överskuldsatt eller till dig som sympatiserar med de svårigheter överskuldsatta möter i sin vardag. Med överskuldsatt menar vi de som över en längre tid har problem att betala alla sina räkningar eller de som är på väg att hamna i en sån situation.

Integrationsnätverk

Föreningen Integrationsnätverk är en ideell förening som har som huvudsakligt mål att integrera invandrare i det svenska samhället enligt vetenskapliga och hälsosamma normer.

Föreningens arbete är grundat på en idé där föreningen ska genom att bidra med kunskap, engagemang, aktiviteter, och återskapande av sociala nätverk tillföra en berikande och trygg miljö för medlemmarna så att de på ett effektivt och hälsosamt sätt integreras i det svenska samhället.

Eftersom god psykisk och fysisk hälsa är en förutsättning för fulländad integration är föreningens mål att förbättra medlemmarnas psykiska och fysiska hälsa genom föreläsningar, kurser och aktiviteter.

Ett annat av föreningens mål är att skapa öppenhet och tolerans och att utveckla goda kontakter mellan olika kulturer. Målet är även att anpassa den egna kulturen till de lagar och bestämmelser som finns i Sverige.

Ytterligare mål är att ge invandrare och asylsökande råd och stöd i vardagliga och praktiska frågor som kan vara för små för socialen och migrationsverket. De som vill och behöver ska även kunna få hjälp på sitt eget språk.

Det svenska språket är annars nyckeln till att komma in i det svenska samhället. Integrationsnätverk anser att inlärningen av det svenska språket är mycket viktigt och målet är därför att erbjuda svenskalektioner till alla utländska personer. Detta innebär att även de som är asylsökande eller de som inte kan eller vill delta i SFI undervisning är välkomna till kurserna.

IOGT-NTO i Göteborg och Bohuslän

Alkohol och andra droger hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv, vilket motverkar både individens utveckling och samhällets. IOGT-NTO verkar för att minska bruket av alkohol och narkotika för att därigenom bidra till mänsklig välfärd och trygghet.

IOGT-NTO stöttar och stärker personer som har, eller har haft, problem med alkohol och andra droger. Vi uppmärksammar hur barn och unga påverkas när vuxna i deras närhet dricker alkohol. IOGT-NTO arbetar förebyggande såväl på hemmaplan som internationellt för att minska konsumtionen av alkohol.
IOGT- NTO Göteborg har olika lokala arbetsgrupper för de verksamhetsområden vi arbetar kring, och för medlemmar med intresse för respektive område att engagera sig i:

Sociala området
Förebyggande området
Alkoholpolitiska området

IOGT-NTO juniorförbundet i Göteborgs och Bohuslän

IOGT-NTOs Juniorförbund kallas också för Junis och är en barnorganisation som står på barnens sida, med en verksamhet där barn kan vara barn.

Junis i Göteborg och Bohuslän består idag av ca 700 barn och ca 60 ledare. Barnen är mellan 7-15 år. Verksamheten varierar mellan disco, filmklubbar, läger och veckogrupper. Veckogrupperna kan innehålla teater, äventyr eller GPS-skattjakt.

Junis har fyra profiler som vävs in i verksamheten: Drogfrihet, Demokrati, Internationell solidaritet och Mänsklig miljö. En av Junis viktigaste frågor är att vara barnens röst i alkoholdebatten. Varje år ger Junis ut en rapport där de undersöker vilket stöd landets kommuner erbjuder barn som växer upp i familjer med missbruk.

Målet är att alla barn ska ha rätt till en trygg uppväxt – fri från alkohol och andra droger.

IOGT-NTO Klippan

IOGT- NTO Klippan är en lokal förgrening av IOGT-NTO i Göteborg och Bohuslän.

IOGT-NTO stöttar och stärker personer som har, eller har haft, problem med alkohol och andra droger. Föreningen uppmärksammar hur barn och unga påverkas när vuxna i deras närhet dricker alkohol. IOGT-NTO arbetar förebyggande såväl på hemmaplan som internationellt för att minska konsumtionen av alkohol.

IOGT-NTO´s juniorförbund Jf Skatås

IOGT-NTOs Juniorförbund kallas också för Junis och är en barnorganisation som står på barnens sida, med en verksamhet där barn kan vara barn.

Junis i Göteborg och Bohuslän består idag av ca 700 barn och ca 60 ledare. Barnen är mellan 7-15 år. Verksamheten varierar mellan disco, filmklubbar, läger och veckogrupper. Veckogrupperna kan innehålla teater, äventyr eller GPS-skattjakt.

Junis har fyra profiler som vävs in i verksamheten: Drogfrihet, Demokrati, Internationell solidaritet och Mänsklig miljö. En av Junis viktigaste frågor är att vara barnens röst i alkoholdebatten. Varje år ger Junis ut en rapport där de undersöker vilket stöd landets kommuner erbjuder barn som växer upp i familjer med missbruk.

Målet är att alla barn ska ha rätt till en trygg uppväxt – fri från alkohol och andra droger.

Iranska Riksförbundet i Sverige - region väst

Iranska Riksförbundet i Sverige (IRIS) är en politiskt och religiöst obunden, ideell organisation. Förbundet är organiserat genom frivilligt medlemskap och grundades officiellt i april 1994, genom sammanslagning av olika iranska föreningar och enskilda personer med säte i Stockholm.

KarriärKraft

Karriär-Kraft är sociala företag som vägleder människor att utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar.

Målsättningen är att att stärka människor, med eller utan funktionsnedsättningar, som står långt från arbetsmarknaden. Att öka deras självkänsla, självförtroende, delaktighet och egenmakt. KarriärKraft gör detta genom att erbjuda utbildning, arbetsträning och arbetsplatser enligt LSS och SoL, samarbete med AF, VG regionen, sociala resursförvaltningen, arbetsgivare och intresseorganisationer.

Verksamheten bedrivs i olika kooperativ som alla är medlemmar i en gemensam paraplyorganisation (Kompassen) och har en har en representant i styrelsen.

Kooperativen har verksamhet inom flertal olika områden såsom vaktmästeri, service och underhåll, café, catering, second hand, reklam, film och media, administration och ekonomi. Vi erbjuder individuellt stöd och anpassar efter personliga behov och förutsättningar. Det finns även möjlighet att utveckla egna projekt och man får lära sig hur man startar och driver kooperativ.

KFUM - Göteborg

KFUM Göteborg är del av den internationella organisationen YWCA-YMCA. Organisationen har en helheltssyn på människan och arbetar för solidaritet, demokrati, människors lika värde och ansvarstagande i samhället genom olika aktiviteter som stimulerar unga människor.

KFUM Göteborg arbetar aktivt för ungdomars rätt till en meningsfull fritid oavsett kön, bakgrund, sexualitet och funktionsskillnad – det ska finnas en plats i Göteborg för alla ungdomar! Föreningen erbjuder olika verksamheter och hängaktiviteter för unga med olika behov och intressen, men också för dem som bara vill prova på, eller umgås, hänga och träffa andra unga. Inom dessa verksamheter och projekt finns även möjlighet att vara med och arrangera aktiviteter för andra unga som volontär.

Klassmorfar - för barnen i Göteborg

Klassmorfar är en politisk och religiöst obunden ideell förening. Målsättningen är att få in fler trygga vuxna i skolan som extra resurs för barnen. Klassmorfar och Klassmormor är i skolan för barnens skull och konkurrerar inte med andra yrkesgrupper i skolan.

Klassmorfar är ett socialt stöd för barnen i skolan, bygger broar mellan generationerna och fungerar som kulturbärare för barnen. Stödpersonen kan skapa kontinuitet och förankring på såväl ett personligt som ett socialt och historiskt plan.

Arbetsuppgifterna skiljer sig från skola till skola och utformas i samråd mellan skolledningen och Klassmorfar eller Klassmormor.

Kvinnocenter i Bergsjön

Kvinnocenter grundades 1998 och är en ideell förening
för kvinnor oavsett ålder, nationalitet, religiös eller politisk tillhörighet.
Föreningen erbjuder en internationell träffpunkt i Bergsjön, Göteborg. Där kan kvinnor med olika bakgrund
träffas, dricka en kopp kaffe, diskutera olika ämnen eller bara umgås.

Föreningen har medlemmar från ett 20-tal länder t.ex. Afghanistan, Algeriet, Bangladesh, Bosnien, Cape Verde, Finland, Irak, Iran, Island, Kina, Kroatien, Kurdistan, Libanon, Makedonien, Norge, Pakistan, Serbien, Slovakien, Somalia, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Vietnam.

Kvinnojouren i Göteborg

Kvinnojouren är en ideell förening, partipolitiskt, religiöst och etniskt obunden. Föreningen driver sedan 1982 ett jourboende för kvinnor utsatta för våld i nära relationer och deras barn. Föreningens syfte är att under ett akut skede hjälpa och stödja den kvinnan och hennes barn som varit utsatt för den typen av våld.

Föreningens mål är att bekämpa kvinnofridskränkning som samhällsproblem och verka för kvinnans jämställdhet. Personalen får ofta i uppdrag av andra föreningar, företag eller organisationer att hålla föreläsningar om ämnet.

Föreningen har cirka 35 aktiva frivilliga jourare som turas på kvällar och nätter. De svarar på akuta samtal och finns till hands i nödfall. Alla har kunskap om våld i nära relationer och fortbildar sig regelbundet.

Styrelsen bestående av åtta medlemmar har arbetsgivarfunktion och ser till att samverkan inom föreningen och med andra externa samarbetspartners fungerar bra.

Kvinnojouren i Göteborg är medlem i SKR Riksförbund.

Länsnykterhetsförbundet

Länsnykterhetsförbundet är en samarbetsorganisation för ett stort antal organisationer i Västra Götaland som arbetar för en alkohol- och narkotikafri livsstil. Organisationens huvuduppgift är att driva ett utåtriktat förebyggande arbete kring alkohol och andra droger i bred samverkan med andra.

Länsykterhetsförbundet erbjuder kunskap, metoder och arbetssätt i det alkohol- och narkotika förebyggande arbetet, utbildningar och seminarier i aktuella ämnen, stöd och kontakter vid genomförande av folkhälsoprojekt samt kunniga och engagerade medarbetare, ideella organisationer och lokalt aktiva medlemmar.

Lärje - Angereds IF

Lärje-Angereds IF bedriver idrottslig verksamhet som inriktar sig på att öka deltagarnas utveckling positivt, såväl fysiskt som psykiskt, socialt som kulturellt.

Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet

Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet är en ideell intresseförening för personer med mag- och tarmproblem. Det övergripande målet för verksamheten är att återskapa livskvalitet. Människor som är mag- och tarmsjuka ska kunna leva ett liv som så lite som möjligt begränsas av sjukdomen. Förbundet och länsföreningarna/föreningarna verkar för att samhällets stöd och insatser ska göra detta möjligt.

Män för jämställdhet

Män för Jämställdhet är en organisation för personer som vill verka för jämställdhet, för kvinnofrid och mot mäns våld. Vi verkar med särskilt fokus på män och pojkar, och deras förhållningssätt till andra människor och till sig själva.

Män för Jämställdhet har en lång och bred erfarenhet av att jobba med frågor om män, maskulinitet, jämställdhet och våld. Vi är stadigt förankrade i den kritiska maskulinitetforskningen och vi har i många år utvecklat och utvärderat insatser för att involvera män i jämställdhetsarbete, påverka normer kring maskulinitet och förebygga könbasert våld. Vi är en central kunskapsresurs för beslutsfattare, myndigheter, civilsamhällets organisationer och andra samhällsaktörer.

Medborgarkraften

Medborgarkraften är ett partipolitiskt oberoende ideellt nätverk och forum som verkar för den kraftbalans som ger hållbar samhällsutveckling. Varje människa har rätt till yttrande, åsiktsfrihet och delaktighet i samhällsutvecklingen. Nätverket verkar med utgångspunkt därifrån, som underlättare, interagerande mellan gräsrötter, myndigheter, miljö- och marknadskrafter. Kulturen och de sociala frågorna ser vi som viktiga, parallellt med den fysiska planeringen, som hittills varit förhärskande. Ett mål är att alla stadsdelar och kommuner inom regionen skapar sina egna medborgarkraftsnätverk i samverkan.

Mikrofonden Väst

Mikrofonden Väst (tidigare KGF Social Ekonomi VG ) stödjer den finansiella utvecklingen av föreningar, kooperativ, stiftelser, byalag, samfund, lokala utvecklingsgrupper, sociala företag (dvs den sociala ekonomins organisationer) i Västra Götaland.

Föreningen erbjuder bland annat borgen då en organisation behöver banklån för till exempel investeringar mm. På så sätt behöver till exempel inte styrelseledamöter eller medlemmar ta personlig borgen.

Föreningen erbjuder även annat finansiellt stöd, såsom placering i förlagsinsatser, aktieandelar, mikrolån, crowfunding, finna externa kapital mm.

Mun- & Halscancerföreningen Göteborg

Mun- & Halscancerförbundet är ett handikappförbund för personer som drabbats av cancer i munhåla, svalg eller struphuvud. Det bildades ursprungligen som en intresseförening för laryngektomerade personer som fått struphuvudet med stämbanden bortopererade.

Mun- & Halscancerförbundet lokala föreningar engagerar sig mycket i att åka runt till skolor och informera och utbilda om tobakens skadeverkningar för mellan-, högstadie- och gymnasieelever. Syftet är inte att skrämma eleverna med propaganda och pekpinnar, istället berättar de om sina egna upplevelser och livsöden.

Nattvandrarna i Göteborg

Föreningens grundläggande mål är att samordna den nattvandrande verksamheten i Göteborg samt utveckla fler nattvandrade föreningar i Göteborg.

NSPHIG - nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg

NSPHiG är ett nätverk av 19 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Psykisk ohälsa drabbar allt från unga människor med anorexi, självskadebeteende eller tvångssyndrom till äldre personer med depression och ångestsyndrom. Vuxna som drabbats av psykisk ohälsa en bit in i livet får ofta svårt att behålla sin plats i arbetslivet och många unga har svårt att komma in i yrkeslivet eller en samhällsgemenskap.

NSPHiG erbjuder nätverkets medlemmar utbildning för att de ska kunna företräda andra. NSPHiG medverkar i utbildning av professionella grupper, samt anordnar seminarier och konferenser för utbyte av erfarenheter och fördjupad kunskap.

Målet är att människor med psykisk ohälsa ska kunna leva som alla andra med familj, jobb, bostad och fritidsaktiviteter. I opinionsarbetet ingår att påminna politiker, myndigheter och andra opinionsbildare om våra gruppers behov och krav på samhället och psykiatrin.

Positiva Gruppen Väst

Positiva Gruppen Väst är en rättighetsorganisation. Mycket av arbetet innebär att stärka hivpositiva i sin livssituation. Hjälp till självhjälp är en viktig del. Dessutom att lyfta frågor på en strukturell nivå. Det kan handla om rätt till sexualitet och sexuell hälsa. Om att få ett bra bemötande. Om att ha någon att prata med professionellt. Om rätt till information. Om stigma och diskriminering. Syftet är att informera om och förbättra villkoren för personer som lever med hiv.

Föreningen arbetar i hög utsträckning utåtriktat med utbildning, information och påverkansarbete. De arbetar för att uppmärksamma och stärka hivpositivas rättigheter i Sverige. Genom att samarbeta med sjukvård, myndigheter, andra organ och intressegrupper vill de lyfta fram gemensamma frågor ur ett hivpositivt perspektiv.

Föreningen erbjuder en mötesplats för hivpositiva, närstående och andra som är engagerade i kampen mot hiv. De erbjuder även enskilda samtal för att stötta hivpositiva. Framför allt bygger arbetet på peer-to-peer, att få träffa någon i en liknande situation, men vi kan även erbjuda kontakt med en kurator.

Psoriasisförbundet Stor-Göteborg

Psoriasisförbundet är en intresseorganisation för människor med psoriasis och psoriasisartrit samt personer som stödjer våra syften. Förbundet grundades 1963 av en grupp psoriasissjuka som ville förbättra behandlingsmöjligheterna och få igång forskning om orsakerna till sjukdomen.

Psoriasisförbundet har ett övergripande mål, att alla med psoriasis och psoriasisartrit ska kunna leva ett bra liv. Därför arbetar vi för ökad satsning på forskning, för bättre vård och behandling och för att skapa kännedom om och förståelse för hur det är att leva med sjukdomen. Arbetet bedrivs bl a genom opinionsbildning och informations- och utbildningsinsatser.

RBU Göteborg med omnejd

RBU i Göteborg med omnejd är en ideell förening för familjer med barn och ungdomar med rörelsehinder.

Föreningen representerar följande diagnosgrupper:

ADHD (med flera neuropsykiatriska funktionshinder)
Cerebral pares (cp)
Flerhandikapp
Hydrocefalus
Kortväxta
Muskelsjukdomar
OI
Plexusskada
Prader Willi Syndrom (PWS)
Ryggmärgsbråck

RBU verkar för att barn och ungdomar med rörelsehinder och andra funktionsnedsättningar ska kunna delta i samhället på samma villkor som andra, att alla ska få en bra habilitering, förskola, skola och fritid.

Regional SIOS i Göteborg

Regional SIOS – Västra Götaland är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för etniska föreningar som är verksamma inom Västra Götalandsregionen.

Regional-SIOS planerar följande verksamhet under 2014 – 2015

Arbete med övergripande integrationsfrågor, vägen in i samhället och nätverksbyggande i projektform.
Opinionsbildning för att medlemsföreningarna skall få bättre förståelse sinsemellan och hos beslutsfattarna i samhället.
Anordnande av Valinformationsträffar med målet att fler skall delta i Valet och utnyttja sin rätt.
Utbildningsfrågor inom olika områden med stöd från ABF Göteborg.
Arbete med social ekonomi – frågor och anslutning till IDÉKOM, överenskommelse bland medlemsföreningarna.
Verksamhet för ungdomar och kvinnor (att flera skall engagera sig både i föreningarna och i Regional-S|OS).
Verksamhet som leder till att etniska grupper skall behålla sin kultur och sitt språk.
Utvecklingsarbete för att nå fler föreningar inom Västra Götalandsregionen att engagera sej i Regional-SIOS verksamhet.
Anordna kulturverksamhet och skapa plattformer där svenskar och invandrare träffas, tar del av varandras kultur och utbyter erfarenheter för bättre tolerans och respekt för varandras kulturer.
Arbete med äldrefrågor i samarbete med andra organisationer och Nätverket ”Att åldras tillsammans”.
Uppvaktningar.
Annan typ av verksamhet efter medlemmarnas förslag och önskemål.

Reningsborg

Reningsborgs uppdrag är att finnas till för och stödja människor när de behöver en hjälpande hand i livet. reningsborg vill att varje människa de möter ska utvecklas, växa, bli mer självständiga och få mer inflytande över sitt eget liv. Reningsborg är en idéburen organisation på kristen grund och driver boende för ensamkommande flyktingbarn, två stora secondhand-butiker för och med arbetsträning och en biltvätt. Allt med målet att stötta olika projekt både i Göteborg, Sverige och på olika platser utomlands.

Reumatikerdistriktet Göteborg

Reumatikerdistriktet Göteborg finns till för att ge stöd och råd i vardagen för de med reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen. Föreningens mål är att alla reumatiker är fullt delaktiga och jämlika i samhället.

RME Väst

RME Väst är en lokalt förankrad, ideell patientförening som är ansluten till RME – Riksföreningen för ME-patienter. Föreningen arbetar för att stödja patienter som lider av ME/CFS och deras anhöriga. En annan viktig uppgift är att genom en förtroendefull dialog med vårdgivare och myndigheter öka medvetenheten hos dessa om vilken svår och handikappande sjukdom ME/CFS är.

ROS - Rådgivning Om Sekter

Föreningen ROS stödjer människor som av någon manipulativ/destruktiv grupp utsatts för förtryck, otillbörlig påverkan eller vileseledande rekryteringsmetoder. Föreningen arbetar mycket förebyggande för att hindra att människor utsätts för sådana grupper.

ROS verkar genom medlemsmöten och öppna möten, skolbesök och arrangerar föredrag av personer med egna erfarenheter och berättelser.

SFM - Stödföreningen För Mobbade

Det här erbjuder SFM:

* Stötta och hjälpa människor som drabbats av mobbning
* Sprida kunskap om mobbning och kränkande särbehandling
* Skapa opinion och öka medvetandet för att motverka mobbning
* Kunskapsspridare när det gäller mobbning/kränkningar
* Medlemsaktiviteter
* Caféträffar
* Diskussionforum
* Kursverksamhet

Självhjälpshuset Solkatten

Solkatten organiserar självhjälpsgrupper och håller kurser för igångsättare. Föreningen arbetar för att sprida information om självhjälp, samarbetar med professionella och ideella krafter samt samlar kunskap och erfarenhet om självhjälpsarbete i Sverige och andra länder.

Solkatten utvecklar utbildningsmaterial och håller kurser både för igångsättare på Solkatten samt för andra som vill starta egen självhjälpsverksamhet. Solkatten åtar sig även uppdragsutbildningar.

Solkatten håller också föredrag samt tar emot studiebesök från allmänhet, föreningar, offentlighet, företag samt universitet och andra kursverksamheter.

Skyddsvärnet i Göteborg

Skyddsvärnet Göteborg erbjuder öppenvård, motivations-och utredningsplatser, behandlingshem, halvvägshus,utslussboende och referensboenden till människor med olikapsykosociala problem. Målgruppen utgörs av klienter från kriminalvården, socialtjänsten och angränsande områden. Föreningen samarbetar med andra organisationer, stat, kommun samt hälso- och sjukvård.

Spelkontroll Göteborg

Riksförbundet Spelkontroll (RISK) är en idéburen organisation för åldrarna 16-30. Vi arbetar för att föra dialog kring ungas spelande.

RISK:s bas är lokal verksamhet som ska vara för och av unga. Värt att notera är att det inte finns en övre eller undre åldersgräns för att bli medlem – den primära målgruppen är dock 16-30 år. Det viktiga är att man vill föra dialog kring ungas spelande.

I dag finns det lokal verksamhet i Göteborg och Stockholm

Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen

Föreningen Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen (SCH) är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av boende på centrala Hisingen. SCH deltar i opinionsbildning och beslutsprocesser i frågor som rör stadsplanering, grönstruktur och sociala frågor.

Föreningens geografiska verksamhetsområde är det vidsträckta, flacka område som sträcker sig från berget Flunsås och ner till älven och Göta älvbron och som omringas av bergen/höjdområdena Ramberget, Flunsås, Slätta damms-bergen (Hisingsparken), Tingstadsberget/Brunnsboberget samt det lilla berget utanför Tingstadstunnelns mynning. Även de nämnda höjdområdena ingår i det geografiska verksamhetsområdet.

Stiftelsen Gyllenkroken

Verksamheterna vid Stiftelsen Gyllenkroken bedrivs med utgångspunkt i en humanistisk människosyn. Den baseras på antagandet att alla människor skall behandlas med respekt och att alla har lika värde oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religionstillhörighet eller ursprung. Den utgår från att människan är social,
förändrings- och utvecklingsbar och kan ta ansvar för sitt liv och sina gärningar.

Psykisk ohälsa är ett vitt begrepp. Det innefattar allt från psykisk sjukdom och allvarlig psykisk störning till att uppleva psykiska besvär som hindrar det psykiska välbefinnandet och påverkar ens dagliga liv.

Känslan av sammanhang, att man förstår sin omgivning, kan hantera de resurser som står till förfogande och känna motivation och meningsfullhet med tillvaron, är en viktig del av verksamheten.

Stödcentrum Humlegården

Stödcentrum Humlegården vänder sig till kvinnor som har blivit utsatta för någon form av sexuella övergrepp, sexuellt våld eller våldtäkt; fysiskt och psykiskt kränkande handlingar. Föreningen erbjuder stöd, hjälp till självhjälp och bearbetningsaktiviteter.

Stödcentrum Humleårdens verksamhet riktar sig till kvinnor från 18 år. Basen för arbetet är stödgrupper. I stödgrupperna finns möjlighet att bryta tystnaden, dela erfarenheter och stärka de egna verktygen för självhjälp genom att möta andra kvinnor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp.

Studieförbundet Bilda Väst

Bilda erbjuder studiecirklar, kurser, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. Hos Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat. Folkbildning för människor i alla åldrar.

Svenska Kyrkan i Göteborg

I Svenska kyrkans församlingar finns anställd personal som arbetar som kyrkomusiker, diakon, präst, församlingspedagog, vaktmästare, informatör, kamrer och mycket mer. Där finns även många frivilliga som arbetar som ledare, i synnerhet inom barn- och ungdomsarbetet, konfirmandverksamheten och det diakonala arbetet.

Svenska kyrkan i Göteborg består av Göteborgs 28 församlingar och kyrkogårdsförvaltningen som tillsammans bildar Göteborgs kyrkliga samfällighet, i dagligt tal kallad Svenska kyrkan i Göteborg.

Samfällighetens gränser följer kom­munens. Det innebär att samtliga Svenska kyrkans församlingar i Göteborg samt kyrkogårds­förvalt­ningen ingår i den kyrkliga samfälligheten. Det är samfällighetens kyrkofullmäktige som beslutar om ekonomi, till exempel avgift, budget med mera. Det är församlingarna och kyr­kogårdsförvaltningen som svarar för verksamheten.

Tidsnätverket i Bergsjön

Tidsnätverket är en ideell förening som möjliggör oväntade möten mellan människor genom social aktivitet.

Vägen Ut - kooperativen

Vägen ut! kooperativen har 11 sociala företag med en omsättning på 39 Mkr om året. Totalt har kooperativen ett 100-tal anställda. De flesta har gått från bidragstagare till företagare. Kooperativen säljer miljövänliga produkter och tjänster och skapar samtidigt arbete åt människor som inte kommer in på arbetsmarknaden.

Vägen Ut! har har sociala mål med sitt företagande. Företag startas och drivs tillsammans och affärsmässighet kombineras med demokrati och egenmakt. Medarbetarna i Vägen ut! arbetar 100 % av sin förmåga och vinsten återinvesteras och genererar fler jobb.

Västsvenska Idrottsförbundet

Västsvenska Idrottsförbund är distriktets stödorganisation för idrottsrörelsen med en verksamhet som utgår från idéprogrammet Idrotten vill. Det samlade uppdraget är att företräda, utveckla utbilda och ge service till idrotten.

I samverkan med kommuner, Västra Götalandsregionen, universitet/högskolor och näringsliv vill förbundet skapa förutsättningar för att fler kan idrotta och få ett livslångt intresse för idrott.