I propositionen En politik för det civila samhället slår regeringen fast följande definition: ”Begreppet det civila samhället används i betydelsen av en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Inom det civila samhället verkar bland annat ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund, men även nätverk, tillfälliga sammanslutningar och andra aktörer ” (Prop. 2009/10:55).

Föreningsregister

I menyn till vänster hittar du ett register med information om de, i dagsläget, cirka 80 föreningar och organisationer som har valt att ansluta sig till den lokala överenskommelsen om samverkan. Det är föreningar som samtidigt har ställt sig bakom de sex principerna om samverkan som gemensamt har formulerats.

Fler föreningar finner du i Göteborgs Stads register över föreningar och organisationer som är bidragsberättigande eller som bara använder stadens anläggningar. I det här registret har föreningarna själva ansvaret att uppdatera sina kontaktuppgifter.

Ytterligare föreningar/organisationer inom social ekonomi hittar du i  Göteborgs Föreningscenters medlemsregister.