Här hittar du länkar till organisationer eller myndigheter som har uppdaterad information om samverkan mellan kommuner och social ekonomi i såväl Göteborg som i övriga landet.

Överenskommelsen Göteborg

Göteborgs överenskommelse togs fram i en gemensam dialog mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer. Överenskommelsen, som ska vara vägledande för all samverkan mellan de olika sektorerna godkändes av Kommunfullmäktige 2012.

Social utveckling/Organisationsstöd för social hållbarhet

Stöd till social ekonomi är en del av Social resursförvaltning och den enheten som har uppdraget att samordna stadens arbete att förstärka samverkan mellan staden och civilsamhällets organisationer på det sätt som det har formulerats i den lokala överenskommelsen och Göteborgs Stads handlingsplan.

Social hänsyn

Den här sidan vänder sig till dig som vill veta mer om Göteborgs Stads arbete med social hänsyn i upphandling. Mer specifikt fokuserar sidan på den modell för social hänsyn som lägger fokus på att skapa anställningsmöjligheter för ungdomar, utrikes födda och personer med funktionsnedsättning.

Mikrofonden

Mikrofonden Väst (tidigare KGF Social Ekonomi VG ) stödjer den finansiella utvecklingen av föreningar, kooperativ, stiftelser, byalag, samfund, lokala utvecklingsgrupper, sociala företag (dvs den sociala ekonomins organisationer) i Västra Götaland. Inom ramen för  Business Region Göteborgs uppdrag att vara finansieringsstöd till social ekonomi kan Mikrofonden, genom lån, delfinansiera affärsutveckling inom social ekonomi.

Civsam

CivSam.se är en webbplats för vetenskaplig kunskap om det civila samhället i Sverige  som:

  • sammanställer vetenskapligt grundad kunskap om det civila samhället inom olika områden genom forskningsöversikter.
  • sammanfattar enskilda forskningspublikationer om det civila samhället för fördjupning på egen hand.
  • kompletterar med översiktlig information om det civila samhället mer allmänt.

MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Här hittar du övergripande kunskap om det civila samhället. Frågor som berörs är det civila samhällets historia och det civila samhällets roll och betydelse i samhället. Myndigheten ger även bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Den nationella överenskommelsen om samverkan

Den nationella överenskommelsen är samverkan mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting, samt idéburna organisationer inom det sociala området. Syftet är att stärka de idéburna som röstbärare och öka mångfalden av utförare och leverantörer inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Lokala överenskommelser om samverkan

Läs mer om hur en lokal dialogprocess kan gå till i dessa berättelser och få guidning till hur en dialogprocess fungerar. På det nationella överenskommelsekansliet kan du också ta del av en lista regionala och lokala överenskommelser i Sverige.

Famna

Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg. Famna har till uppgift att främja gemensamma intressen och verka för tillväxt och utveckling för idéburen vård och omsorg utan vinstsyfte/non profit.

Forum

Idéburna organisationer med social inriktning. Forum är en paraplyorganisation för civilsamhällets organisationer med social inriktning.

Skoopi

Föreningen SKOOPI är en nationell intresse- och nätverksorganisation som arbetar med stöd och utbildning till sociala arbetsintegrerande sociala företag. SKOOPI arbetar även med opinionsbildning för att påverka förutsättningarna för att starta och driva sociala arbetsintegrerande sociala företag.

Göteborgs Föreningscenter

GFC’s huvudsakliga uppgift är att stödja och stimulera medlemsorganisationernas arbete, att utveckla det frivilliga sociala arbetet och att informera om vad frivilligorganisationerna kan bidra med i vårt samhälle.