I en gemensam dialog arbetades en överenskommelse om samverkan fram mellan civilsamhällets organisationer och Göteborgs Stad för att år 2012 godkännas i Kommunfullmäktige. Överenskommelsen är ett tydligt politiskt ställningstagande att samverkan ska vara ett viktigt inslag i framtidens Göteborg.

Visionen är att Göteborg ska vara en stad där invånarna engagerar sig och där engagemanget tas tillvara. Målen är att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskap i Göteborg.

Målen når vi genom att:

  • Skapa tydliga förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan mellan parterna
  • Synliggöra och stärka den sociala ekonomins självständiga och oberoende roll som opinionsbildare och som röstbärare för marginaliserade, utsatta och åsidosatta grupper
  • Utveckla möjligheter för den sociala ekonomin att utgöra en viktig aktör inom välfärdsutvecklingen

Överenskommelsen bygger på sex gemensamma principer:

  1. Integritet och oberoende
  2. Dialog
  3. Kvalitet
  4. Långsiktighet
  5. Öppenhet och insyn
  6. Mångfald

Tre forum ersätter ett råd

I juni 2017 ersatte en ny organisation det tidigare samverkansrådet Idékom. Den nya samverkansorganisationen är framtagen gemensamt av politiker, tjänstemän och av representanter från civilsamhällets organisationer. En kortfattad beskrivning av förändringen är att ett råd ersätts av tre olika samtalsforum där organisationer med olika inriktning kan möta representanter från staden som jobbar med liknande frågor. Kansliet, som tidigare, legat hos staden, övergår helt till civilsamhället, som också får mandat att hålla ihop hela överenskommelsearbetet de kommande fyra åren. I den nya organisationen bildas även en styrgrupp, samt ett forum för strategiska högnivåsamtal för politiker och civilsamhällets organisationer.

Den nya organisationen har fått namnet Forum för samverkan enligt överenskommelsen mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer

Mer information om den lokala överenskommelsen hittar du om du följer länken Överenskommelsen Göteborg

Uppföljning av överenskommelsen

Åtagandena i den lokala överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs stad och sektorn social ekonomi ska följas upp årligen. Därför genomfördes under slutet av 2016 en utvärdering av överenskommelsen. Själva utvärderingen gjordes av en extern konsult, Bert-Ola Bergstrand från Nordic Impact.

Till höger på sidan finner du överenskommelsen, samt utvärderingen som nedladdningsbara filer. Där finner du även en sammanfattande dokumentation av konferensen som hölls i samband med att Bert-Ola presenterade sina resultat.