I Västra Göteborg ska en ökad samverkan med social ekonomi ge ett antal arbetslösa ungdomar jobb medan andra ska få tillfälle att fullfölja sina gymnasiestudier. Åter andra får gå i rockskola eller får tillgång till en förstärkt suicidprevention. I stadsdelen är samverkan med social ekonomi en viktig del i arbetet mot målet att alla, såväl bofasta sedan tidigare som nyanlända, ska känna sig inkluderade i framtidens socialt hållbara stad.

− Vi kommer bland annat att inleda en samverkan med en idéburen organisation som arbetar med integrationsfrågor. Deras verksamhet kommer utgöra ett viktigt komplement till vår egen verksamhet, säger Olof Olsson, projektsamordnare, Västra Göteborg.

Kvalitetsförstärkare för en hållbar stad

Fram till maj månad har social ekonomi lämnat in tjugo förslag på samverkan med stadsdelen Västra Göteborg. Flera projekt handlar om arbete med unga. Till exempel integrationsprojekt för ensamkommande, suicidprevention för unga, fritidsverksamhet till barn med funktionshinder, ungdomar som inte klarat gymnasiet, eller musikskola för ungdomar. Det finns även ett projekt för barn med kommunikationssvårigheter där samverkan sker mellan kommunala elevhälsoteam, specialpedagoger och en ideell förening.
Flera av de inkomna projektförslagen förstärker kvalitén på redan befintlig verksamhet och kommer utformas som IOP.

− Eftersom de inkomna projekten inte har något vinstsyfte ser vi inte dem som konkurrensutsatta verksamheter, säger Olof Olsson.

Hittills är ett IOP är undertecknat med föreningen Reningsborg. Det avtalet handlar om att ge sysselsättning åt arbetslösa ungdomar.

Deadline för att komma in med projekt till den andra ansökningsomgången är den sista september.

− Men det är inte något definitivt datum. Om det skulle komma in en ansökan nu så tittar jag även på den, säger Olof Olsson.

Västra Göteborgs arbetssätt

Stadsdelsnämnden har gett stadsdelen en budget för 2015 för dels en lots på halvtid som sköter samverkan med social ekonomi, dels en och en halv miljoner kronor i stöd för att stadsdelens olika verksamheter ska kunna starta konkreta samarbeten med social ekonomi. Pengarna ska även skapa möjlighet att låta social ekonomi kvalitetsförbättra verksamheter som annars ligger på stadsdelen att utföra.

En bärande princip är att satsa på många mindre samverkansprojekt som ekonomiskt ligger inom intervallet 1000 till 50 000 kronor. En av orsakerna till detta är att det underlätta ny samverkan om de ligger inom ramen för enhetschefernas eller områdeschefernas ekonomiska möjligheter att besluta om själv. Samarbetena finansieras genom antingen föreningsstöd, direktupphandling eller IOP.

Artiklar i MedVerkan

Västra Göteborg trappar upp samverkan

Idéburna i fokus när Västra Göteborg har chefsforum