Jämlikt Göteborgs fokusområde fyra handlar om den fysiska miljön och tar ett brett grepp om det som som redan finns i staden också om det som saknas. Den 27 maj mötte idéburna organisationer representanter från staden och samtalade om hur man gemensamt ska kunna öka den sociala hållbarheten.

Jämlikt Göteborgs fokusområde fyra handlar om den fysiska miljön och tar ett brett grepp i staden. Det handlar om det som redan finns i staden, men också om det som saknas. Den 27 maj mötte idéburna organisationer representanter från staden och samtalade om hur man gemensamt ska kunna öka den sociala hållbarheten.

Agneta Hammer är direktör på Stadsbyggnadskontoret och var värd för dagens samtal med idéburna organisationer. Bild:Sven Bjerde

Hur kan vi skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen tillsammans med idéburna organisationer? Det fullständiga svaret gavs kanske inte under den här workshopen, men ett första steg mot ett djupare samarbete kan vara ett resultat som är gott nog. Förutom idéburna organisationer deltog stadsarkitekten och representanter från politiken och från olika fackförvaltningar.

– Jag är noga med att vi ska få ett riktigt gott samtal och i det hitta sätten, trådarna för att kunna fortsätta mötas utifrån olika intressen, säger Agneta Hammer, direktör på Stadsbyggnadskontoret.

Stadsplanering viktig i ett jämlikt Göteborg

Vår närmiljö påverkar vår hälsa, våra liv och våra livsvillkor. En bra samhällsplanering kan därför vara hälsofrämjande, medan en dålig istället kan påverka både människors hälsa och samhällets sociala sammanhållning.

Att öka jämlikheten i Göteborg är ett prioriterat område i Göteborgs Stads budget. För att nå målet arbetar staden utifrån fyra olika fokusområden: ge barn en bra start i livet, ge barn goda förutsättningar genom skolåren, skapa förutsättningar för arbete, samt skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen.En samordningsgrupp fungerar som strategisk ledning för arbetet på tjänstemannanivå. Här ingår fyra fokusledare som var och en är ansvarig för ett fokusområde, representanter från Social resursförvaltning, Stadsledningskontoret och Göteborgs Stadshus AB.

Göteborg gör något, men behöver göra bättre

Arrangör av dagens workshop var Agneta Hammer som förutom direktör på Stadsbyggnadskontoret även är fokusledare för det fjärde fokusområdet: att skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen. Ett av syftena med eftermiddagen var att lyssna på och lära av idéburna organisationer som på många sätt är närmare invånarna och därför viktiga byggstenar för att nå social hållbarhet. Ett annat syfte var att hitta sätt att starta samtalen tidigare.

– Om till exempel något nytt ska byggas jobbar vi inom stadsplaneringen traditionellt med formella samråd. Då bjuds medborgare eller andra aktörer in, men formen gör att de kommer in ganska sent. Jag tror att det kan finnas ett värde i att börja samtalsprocessen i ett tidigare skede, säger Agneta Hammer.

Men, menar Agneta Hammer, det handlar också om att hitta människor eller grupper som normalt inte gör sig hörda.

– Det är där idéburna organisationer kommer in. De når ju grupper som vi traditionellt inte når. I samtalet som vi har haft idag är vi inte ute efter att hitta konkreta samarbeten utan mer att lyssna in. Utifrån det kan det sedan växa fram ett gott samarbete, säger Agneta Hammer.

Jämlikt Göteborg bygger mycket på Michael Marmots rapport Closing the gap in a generation och hans formulering ”Gör något, gör mer, gör bättre” Om man som i Göteborg har börjat göra något handlar det om att göra mer och framför allt bättre, menar Agneta Hammer.

– Men vi når aldrig det sista bättre om vi inte gör det tillsammans. Därför är det viktigt att lyssna på alla som är samlade idag och på vilka reflektioner de gör. Hur kan vi nå fler människor och samtala på ett nytt sätt?

Ger en tydligare helhetsbild

Workshopen innehöll två pass där man fritt kunde välja mellan fem olika grupper utifrån olika mål. Varje grupp hade en samtalsledare. Målen handlade om ökad delaktighet, hälsosam närmiljö, minskad boendesegregation, ökad tillgång till bostäder och om ökad användning av aktiva och kollektiva transportmedel.

Den sista kvarten på eftermiddagen redogjorde samtalsledarna för vad som hade lyfts i de olika grupperna. En övergripande sammanfattning av några punkter är att det är viktigt att mötas i ett tidigare skede, att förankra bättre hos boende, att skapa mötesplatser, bättre dialog, att möta människor genom föreningar, att planera bostadsområden så att invånarna mår fysiskt och psykiskt bra, samt att öka tillgängligheten för gående och cyklister.

– Den här bilden är fantastiskt för oss att få. Vad som händer härnäst vet vi inte, men det här är en väldigt bra början. Någon föreslog att vi kanske kan ha ett liknande möte till och då utgå från ett antal konkreta idéer. Det tar jag med mig härifrån. Syftet med dagen var att öppna upp, så nu får vi hitta formerna, säger Agneta Hammer.

LÄS OCKSÅ:
Jämlikt Göteborg