I Norra Hisingen är lyssnandet och lärandet i centrum när stadsdelen jobbar med civilsamhället. Det handlar om närvaro och att mötas i ögonhöjd, att leva i området, att jobba lördagar om det behövs och med insikten att en bra samverkan är en långsam process. Det säger Åsa Lorentzi, projektledare för Backa i Fokus, Norra Hisingen.

Backa i Fokus är Norra Hisingens långsiktiga projekt som växte fram 2012 ur en situation där några områden i stadsdelen präglades av otrygghet och social oro. Tanken var att förverkliga visionen om hållbar utveckling.

– Initialt hade vi mycket fokus på området Backa Röd där vi hade ett samarbete med fotbollsklubben Hisings Backa FC.  Ungdomarna som vi fick med oss spelade först i lag C, men fick efter en tid möjlighet att bilda en egen klubb med Hisings Backa FC som stödklubb, säger Åsa Lorentzi.

Att lära av varandra

Mötesplatsen Selma Center är en knutpunkt i Backa i Fokus där medborgarna både kan få och ge information som rör dem och deras område. Rumsligt är lokalen anpassad för att människor och organisationer ska kunna möta stadens tjänstepersoner på lika nivåer. Ofta har tjänstemän inom staden en maktposition och därför valde man att utforma mötesplatsen Selma Center utan hierarkisk möblering med en disk där en kunnig tjänstman tar emot besökare.

– Redan där blir medborgaren den okunniga, den hjälpsökande medborgaren. Här strävar vi efter att även vi ska vara i en miljö där vi kan mötas i ögonhöjd och lära av varandra, säger Åsa Lorentzi.

För Åsa Lorentzi är det viktigt att jobba med ömsesidig tillit så att människor kan känna att de har makt över sin vardag.

Ungdomarna är viktiga, men också deras mammor

Arbetet med ungdomarna i Hisingen Backa FC föll väl ut, men Åsa Lorentzi och hennes kolleger såg snabbt att de även behövde jobba med grabbarnas föräldrar och då särskilt deras mammor.

– Vi fick ihop ett antal mammor som träffades på fredagskvällarna med olika teman. Förutom aktiviteter, som till exempel att lära sig att cykla, arrangerade vi olika besök av myndigheter. Bland annat kom polisen och berättade om sitt arbete och socialtjänsten om sitt, säger Åsa Lorentzi.

Den ursprungliga tanken var att mammorna skulle starta en egen förening, men den idén föll på att det svårt att hitta en lämplig lokal.

– Det blev ändå ett nätverk som levde kvar under flera år och där kvinnor stöttade varandra som kvinnor. I olika perioder träffades mellan tio och trettio kvinnor på fredagskvällarna, säger Åsa Lorentzi.

Liten kunskap om Överenskommelsen om samverkan

Att det finns en överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och idéburna organisationer är inget som lever i projektet Backa i Fokus. Åsa Lorentzi menar att det nog inte är så många som vet vad Överenskommelsen egentligen innebär.

Ändå, när Åsa Lorentzi berättar om Norra Hisingens verksamhet i Backa är tänket detsamma som Överenskommelsens principer. Det handlar om att mötas i medskapande, med respekt för varandras särart och med lyhördhet.

Learning Village – den medskapande ”byn”

Ett exempel på ett sådant projekt är Learning Village. I början av 2016 fick Norra Hisingen frågan av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om de som enda svenska stadsdel ville delta i EU-projektet Learning Village. Att just Norra Hisingen fick frågan berodde, enligt Åsa Lorentzi, på att SKL var medvetna om att Norra Hisingen sedan 2012 hade jobbat långsiktigt med medskapande och liknande frågor.

I projektet Learning Village testar Norra Hisingen lärande och medskapande samtal genom formulera en tänkt ”by”. Under två dagar den 16 och 17 september samlas 120 personer för att lära av varandra och samtala kring frågor som är viktiga för hela ”byn”. En sådan fråga det nya stadsdelshuset som kommer byggas under 2017. Hur kan det nya huset bli ett hus för alla och hur det kan bli ett hus fyllt med liv?

– Det har någonstans varit min dröm att bjuda in medborgare och föreningar att prata om Backa så när vi fick frågan pratade jag med stadsdelens utvecklingschef och direktör. Att det snabbt kom ett spontant och självklart ja från förvaltningsledningen är ett tecken på att det finns en stark vilja att ställa om arbetet långsiktigt för att öka människor känsla av sammanhang och delaktighet, säger Åsa Lorentzi.

Föreningarna har bjudits in till workshopen den 16 och 17 september för att prata om det nya stadsdelshuset och en ”pröva på” verksamhet. Men även för att de ska kunna lyfta in annat som är angeläget för dem.

– Det finns fortfarande några platser kvar om fler är intresserade, säger Åsa Lorentzi.

Målet är tio nya projekt

Varje Learning Village inom EU-projektet är tänkt att ge tio nya lokala projekt.  Det kan vara att starta matlag, ett stickcafé eller mentorsnätverk. Eller något annat. Det viktiga är att ta vara på engagemang och att det offentliga och civilsamhället kan lära av varandra.

Under hösten kommer Åsa Lorentzi och hennes kolleger att utvärdera om den här sortens verksamhet ger konkreta resultat och i sådana fall vilka. Om till exempel tilliten ökar, om nätverken ökar i antal och storlek.

– I någon form kommer vi antagligen att bjuda in till återträffar, inte för att styra eller kontrollera utan för att stötta att det här lever vidare.  Det har de gjort i Glasow och vi tittar på dem, säger Åsa Lorentzi.

Framgånsfaktorer för att förändra

Åsa Lorentzi är tydlig med att ett stort ansvar ligger hos dem som tillhör de privilegierade i samhället, en kategori som hon själv säger sig tillhöra. Hur kan de privilegierade lämna plats och öppna upp samhället? Vad har förvaltningen för ansvar, och hur kan den möta människor i ögonhöjd?

– Det här är ett långamt arbete som behöver stor närvaro. Mycket handlar om att stanna i området, leva med området, jobba på lördagar om det behövs. Och att jobba med ett lyssnande förhållningssätt och förstå att det här är långsamma processer som måste ske i samklang med de som bor i området, säger Åsa Lorentzi.

Backa i Fokus

Hösten 2011 beslutade stadsdelsnämnden att starta Backa i Fokus i ett läge när stadsdelen präglades av social oro, konflikter och kriminalitet.  Syftet var att vända den sociala utvecklingen och på lång sikt skapa en tryggare, livfullare och mer attraktiv stadsdel. Det handlar om att öka människors delaktighet och att utjämna skillnader i levnadsvillkor. För att lyckas krävs ett samarbete mellan många olika aktörer inom kommunen, samt med föreningar, företag och boende.

Learning Village

Learning Village är ett EU-projekt mellan tre länder, där Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och Göteborgs Stad Norra Hisingen deltar från Sverige. Från Skottland deltar Assist Social Capital och Glasgow Life i en stadsdel i NW Glasgow och från Österrike deltar Buero für Zukunftsfragen, Land Vorarlberg, staden Dornbirn.

LÄS MER

Backa i Fokus

Learning Village Norra Hisingen