Grundtanken med Framtidsspår är att göra det möjligt för unga vuxna att bryta sitt utanförskap, nå gymnasiekompetens och att, om de vill, kunna studera vidare. Genom gymnasiekompetens ges även en förbättrad möjlighet att närma sig arbetsmarknaden. Målgruppen är unga vuxna mellan 18-26 år som vid något tillfälle har varit inskrivna på gymnasiet men som av olika anledningar avbrutit sina studier.

Det som är unikt för Framtidsspår är att olika studieformer samverkar runt den unga vuxna för att tillsammans med denne hitta den studieform som passar bäst för just honom/henne. Detta i kombination med extra stödresurser såsom möjlighet till kuratorssamtal och coach. Deltagarna i Framtidsspår har också tillgång till KFUM:s verksamheter.

Viktigt att skapa förutsättningar för lärandet

Framtidsspår bygger sin verksamhet på folkhögskolepedagogik och följer kursplanen för allmänlinje. Man har möjlighet att läsa svenska, matte, engelska, historia, samhällskunskap, religion och naturkunskap. Efter avklarade studier får man ett omdöme med vilket man kan söka in på högskola/universitet via en särskild kvot.

Den pedagogiska modellen bygger på en helhetssyn på individens förutsättningar, individens medskapande i sin lärmiljö och lärprocess samt kontinuerlig återkoppling och stöttning från teamet. Tidigare lärdomar kring målgruppen visar att det finns hinder som står i vägen för lärandet. Där blir teamet, med samordnare från socialtjänsten samt kuratorer, en viktig faktor i hinderröjande som kan innebära hjälp med bostad, terapi eller stöd att finna en meningsfull fritid. Den kanske enskilt viktigaste strategin är samverkan mellan olika aktörer med ansvar för målgruppen, vilket gör att deltagaren kan möta socialtjänst, pedagoger och kuratorer under samma tak.

På sikt kommer Framtidsspår verka för att skapa samarbete mellan relevanta utbildningsvägar såsom folkhögskola, vuxenutbildning samt ungdomsgymnasium för att ytterligare skapa förutsättningar till flera alternativa vägar att nå gymnasiekompetens. Den pedagogiska modellen bygger på en helhetssyn på individens förutsättningar, individens medskapande i sin lärmiljö och lärprocess samt kontinuerlig återkoppling och stöttning från teamet.

Olika roller skapar en helhet

I teamet kring deltagarna i den dagliga verksamheten ingår följande roller:

  • Samordnare med ansvar för uppsökande verksamhet, rekrytering och hinderröjning.
  • Pedagoger med ansvar för handledning, mentorskap och undervisning samt examination inom ramen för folkhögskolan.
  • Verksamhetsledare som även arbetar som pedagog i verksamheten. Verksamhetsledaren har operativt ansvar för verksamheten.
  • Kurator med ansvar för hinderröjning och samtalsstöd gentemot deltagarna.

Deltagarna kommer även erbjudas:

  • Mentorer med en tydlig förankring i arbetslivet med ambitionen att ha en långvarig kontakt med deltagarna.
  • Psykoterapi när särskilda behov föreligger.
  • Stöttning till meningsfull fritid.

En viktig strategi i Framtidsspår är det gemensamma lärandet. Deltagarna är medskapare i sin egen lärmiljö och därför kan strategier komma att förändras och utvecklas efter deras respons. Teamet kommer att arbeta aktivt för att sprida lärdomar kring målgruppen internt och externt. Teamet kommer även att få kontinuerlig fortbildning av pedagoger med spetskompetens inom olika områden samt psykosocial handledning.

Fakta

Framtidsspår startar i september 2014 med 15-20 deltagare med målsättningen att var och en ska ha fått sin behörighet i slutet av vårterminen 2015. De som behöver läsa två år får sin behörighet vårterminen 2016. Individuell studieplan görs med var och en av deltagarna vid läsårets början.

IOP Framtidsspår är ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan SDF Angered, Västra Götalandsregionen, Ljungskile Folkhögskola, Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg, Göteborgs Räddningsmission, Sankt Lukasföreningen i Göteborg och KFUM Göteborg.

Idén är att ovanstående aktörer går samman för att under ett och samma tak stötta unga vuxna att erhålla sin behörighet till högskola/universitet.

Deltagarna har försörjningsstöd under studietiden.