Mänskliga rättigheter, social trygghet och ekonomisk hållbarhet, utbildning och mötesplatser är några områden som föreningar i Göteborg vill prioritera när Social resursnämnd ska fördela närmare sex miljoner kronor i integrationsmedel under 2015.

Bild 1: Samråd integrationsmedel65 representanter från 43 organisationer som jobbar med integration i Göteborg slöt upp på Mötesplats för att berätta om hur de ser på behoven i staden och för att gemensamt vaska fram sex åtgärdsområden som de anser särskilt bör prioriteras i integrationsarbetet under 2015.

Samråd från första stund

Det var Social resursförvaltning som bjöd in föreningarna till ett samråd för att de skulle få möjlighet att påverka i ett tidigt skede.

– Det är viktigt, och helt i linje med överenskommelsen om samverkan som har ingåtts mellan staden och social ekonomi, att föreningar och organisationer får vara delaktiga från början i sådana här processer, säger Lotta Lidén Lundgren, enhetschef, Social resursförvaltning, Stöd till social ekonomi.

Viktig kunskap när pengarna fördelas

Enligt Migrationsverkets prognos kommer det att bosätta sig ungefär 225 nya ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg under 2015. Utifrån samma prognos kommer det ytterligare ungefär 4 000 nyanlända vuxna, eller barn i familjer. Utöver det finns det redan en stor grupp som redan bor här, som har uppehållstillstånd eller som är medborgare, men som ändå inte har tillgång till arbete, boende eller samhällelig service på samma villkor som andra invånare i staden.

– Föreningarna har stor kunskap inom området eftersom de möter människorna i sin vardag. Vi kommer använda resultatet från workshopen som underlag när vi tittar på ansökningarna som kommer in, säger Lena Salo, utvecklingsledare, Social resursförvaltning, Stöd till social ekonomi.

I huvudsak bra respons från föreningarna

Bild 3: Samråd i gruppSamrådet utfördes i form av en workshop som totalt tog 2,5 timmar i anspråk. Responsen från de närvarande organisationerna var i huvudsak god. De flesta verkade vara överens om att det är bra att föreningarna är med och formulerar behoven från början. Några hade synpunkter på själva formen. Såhär kunde det låta:

”När vi diskuterade två och två fick vi en bra dialog, medan det i en större grupp lätt framträder typiska roller där vissa individer har lätt för att ta kommandot.”

”I vår grupp hade vi en kvinna som lyfte en fråga som vi pratade mycket om, men som sedan föll bort. I sådana här sammanhang riskerar den som är lite blyg att falla bort. Man kanske borde komplettera med en teoretisk del också.”

”Integration är ett komplext område som är väldigt brett. Det behövs en nära samverkan även med socialtjänsten och bostadsbolagen. Det är bra om det är så många som möjligt som samverkar.”

Samverkan utifrån den europeiska koden

För att uppnå en samverkan på lika villkor är samverkansmatrisen Den Europeiska Koden ett  användbart redskap. I den europeiska koden delas social ekonomis delaktighet i beslutsprocesser in i olika nivåer av medverkan, från låg ren informativ, till partnerskap som har högst delaktighet. Däremellan ligger samråd och dialog. De här olika nivåerna bör finnas i alla steg i en beslutsprocess i alltifrån att sätta agendan, till att formulera målet, till att besluta och genomföra planen.

Somali Dialogue Center filmade workshopen

Filmen har visats på öppna kanalen och ligger nu  på Somali Dialogues kanal på  Youtube.

Utvärdering och uppföljning om ett år

Om ett år kommer Social resursförvaltning ha ett uppföljningsmöte för att utvärdera resultatet av årets samråd och för att se om behoven har förändrats när 2016 års integrationsmedel ska fördelas.