Jämlikt Göteborgs första fokusområde har familjen i centrum. Det handlar om att organisera verksamheter runt olika familjecenter, men också om att läsa för barnen. Den enskilt viktigaste faktorn för att ett barn ska klara sin utbildning är att ha ett bra ordförråd.

– Att ge barnen i Göteborg en bra start i livet är ingenting som det offentliga kan göra själv. För det behöver vi partnerskap med både idéburna organisationer och med näringslivet, säger Katarina Othelius, direktör för stadsdelen Örgryte/Härlanda och ansvarig för Fokusområde 1 inom Göteborgs Stads satsning ”Jämlikt Göteborg”.

Katarina Othelius leder arbetet med att skapa goda förutsättningar för små barn inom Göteborgs Stads satsning Jämlikt Göteborg. Bild: Sven Bjerde

Den förste december höll Fokusområde 1 i ett dialogmöte med idéburna organisationer. Inbjudan att delta hade gått ut till flera tusen föreningar i Göteborg under våren 2016. Av dem anmälde sig ett trettiotal organisationer. Det var sådana med verksamheter som riktar sig mot familjer och barn. Fokusområde 1 handlar om de små barnen, om att ge dem så goda förutsättningar som möjligt – en god start i livet, helt enkelt. Dagens dialogmöte är det första av två och tanken är att de på sikt ska utmynna i konkret samverkan med den idéburna sektorn.

Hoppas på många goda idéer
Katarina Othelius är nyfiken på vilka idéer som kommer fram under halvdagens dialog. Det handlar dels om hur man kan bidra i arbetet med de små barnen utifrån hennes arbete med familjecentralerna, dels om att hur man kan delta i det läsfrämjande arbetet.

– Jag hoppas på många goda idéer där man kan gå in och samverka med oss i kommunen, men också att organisationerna ska bli inspirerade att sätta igång med läsfrämjande aktiviteter i sin egen verksamhet. Det blir spännande att knyta ihop vid nästa tillfälle vi träffas den 6 april, säger Katarina Othelius.

Jämlikt Göteborg är Göteborgs Stads stora satsning som genomsyrar i princip alla områden i Kommunfullmäktiges budget för 2017. För att nå målet har staden formulerat fem fokusområden som handlar om en god start i livet, goda uppväxtvillkor, förutsättningar för arbete och hällbara och hälsosamma bostadsområden och samhälle. Det femte fokusområdet är att skapa strukturella förutsättningar för att nå målen.

Familjecentrerat arbete
Arbetet med fokusområde 1 kommer vara uppbyggt kring familjecentraler. Tanken är att de ska vara ett nav enligt modellen familjecentrerat arbetssätt. Det innebär konkret att stadsdelarnas familjecentraler är kopplade till förskolor, öppna förskolor och andra öppna arenor som i sin tur är kopplade till socialtjänsten, barnavårdcentralen, barnmorskemottagningar och andra verksamheter i staden.

– Under våren kommer vi att kartlägga stadsdelarnas lokala arenor. Vilka familjecentraler som finns, men också vilka öppna förskolor och andra lokaler där man jobbar med familjer som har små barn. Där kanske vi kan hitta kopplingar till idéburna organisationer, säger Katarina Othelius.

Vid nästa dialogträff med de idéburna organisationerna, den 6 april 2017, är tanken att man gemensamt ska jobba utifrån den kartläggningen. Då kommer även representanter från stadsdelarna att vara med.

Uppsökande verksamhet
Verksamheten runt familjecentralerna är planerade att dra i gång fullt ut efter sommaren 2017.  Samtliga stadsdelar kommer då att ha en koordinator på minst halvtid som är kopplad till familjecentralen, men som också arbetar mer uppsökande, med dialog och med att anordna föräldrastödsutbildningar på olika arenor. Det kan vara öppna förskolor, men även föreningslokaler. Platser där man kan träffa föräldrar och små barn.

– Jag tror på den uppsökande verksamheten. Förhoppningsvis går föräldrarna någonstans med sina barn. Vi får försöka på vilka platser de kan nås. Det kan vara att man är med i någon förening eller att man kanske finns på en lekplats, säger Katarina Othelius.

Ett bra ordförråd ger bra utsikter för framtiden
Inom ramen för fokusområde 1 ryms också en av Jämlikt Göteborgs mobiliseringsfrågor, Staden där vi läser för våra barn.  Den handlar om att satsa på läsfrämjande åtgärder för barnen i Göteborg. Ett bra ger förutsättningar till att klara skolan bättre, vilket är själva nyckeln till att läsa vidare.

– Det här är en av de absolut viktigaste frågorna att arbeta med och det känns bra att vi kraftsamlar tillsammans. Idéburna organisationer kan säkert bidra med många kreativa idéer, säger Katarina Othelius.