Medskapande dialog, engagemang och tillit! En samverkansmatris med olika nivåer, en delaktighetstrappa för samtal och en kvadrant-modell kring inflytande och makt. Behöver det verkligen vara så svårt att samverka? Nej, inte så svårt, men svårt nog är kanske ett korrekt svar. Samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället bör i den bästa av världar präglas av öppenhet, förtroende och medskapande. Men medskapande samverkan handlar mycket om tillit och att släppa ifrån sig makt. Och att våga göra misstag är nästan en förutsättning för att lyckas.

Den europeiska koden, matrisen

Den europeiska koden, matrisen, för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen, som antogs vid Europarådets INGO-konferens 2009, är en europeisk kod för social ekonomis medverkan i beslutsprocesser.

Koden har inga tvingande mekanismer. Meningen är att olika aktörers samverkan ska förstärkas genom dialog. På det sättet ska medborgarnas medverkan i demokratiska processer förstärkas, såväl på lokal, som regional och nationell nivå.

Enligt koden kan social ekonomis delaktighet i beslutsprocesser delas in i olika nivåer av medverkan, från låg ren informativ, till partnerskap som har högst delaktighet. Däremellan ligger samråd och dialog. De här olika nivåerna bör finnas i alla steg i en beslutsprocess i alltifrån att sätta agendan, till att formulera målet, till att besluta och genomföra planen.

Kvadrantmodellen och delaktighetstrappan

Det är viktigt att skapa ett gemensamt språk när man pratar om dialog, dels för att visa hur de olika samtalen hänger ihop med metoder som den europeiska samverkansmatrisen, dels med Martin Sande från Dialouges har varit med och tagit fram kvadrantmodellen kring inflytande och makt. I kvadrantmodellen finns det ett spänningsfält mellan arrogans och intimitet på den ena axeln och mellan medskapande och kontroll på den andra axeln. Det är viktigt att vi vet vad vi pratar om när vi använder oss av olika begrepp som till exempel dialog.

En metod som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) använder, är delaktighetstrappan där man delar in samtalen i olika nivåer: information, konsultation/samråd, dialog/att tänka tillsammans, samt medskapande/djupdialog.

Den ena samtalstypen är inte nödvändigtvis bättre än den andra, men skapar olika intimitet i samverkan. I bilden här intill visas tydligare hur delaktighetstrappan och kvadranten kan användas för att få en uppfattning om var man befinner sig i delaktighet och dialog.

Ta del av Social resursförvaltning tidigare utbildningar

Under huvudmenyns flik Utbildning kan du ta del av utbildningar som Social resursförvaltning har genomfört i samverkan. En av dem  handlar om matrisen, om dialog, delaktighet och medskapande.