Överenskommelsen Göteborg – samverkan mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer

I en gemensam dialog har en lokal överenskommelse om samverkan arbetats fram mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs Stad. Överenskommelsen är ett tydligt politiskt ställningstagande att samverkan ska vara ett viktigt inslag i framtidens Göteborg.

Visionen är att Göteborg ska vara en stad där invånarna engagerar sig och där engagemanget tas tillvara. Målen är att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskap i Göteborg.

Målen når vi genom att:

  • Skapa tydliga förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan mellan parterna
  • Synliggöra och stärka den sociala ekonomins självständiga och oberoende roll som opinionsbildare och som röstbärare för marginaliserade, utsatta och åsidosatta grupper
  • Utveckla möjligheter för den sociala ekonomin att utgöra en viktig aktör inom välfärdsutvecklingen

Överenskommelsen bygger på sex gemensamma principer:

  1. Integritet och oberoende
  2. Dialog
  3. Kvalitet
  4. Långsiktighet
  5. Öppenhet och insyn
  6. Mångfald

Uppföljning av överenskommelsen

Åtagandena i den lokala överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs stad och sektorn social ekonomi ska följas upp årligen. Därför genomfördes under slutet av 2016 en utvärdering av överenskommelsen. Själva utvärderingen gjordes av en extern konsult, Bert-Ola Bergstrand från Nordic Impact.

Till höger på sidan finner du överenskommelsen, samt utvärderingen som nedladdningsbara filer. Där finner du även en sammanfattande dokumentation av konferensen som hölls i samband med att Bert-Ola presenterade sina resultat.

Idékom

Överenskommelsen i Göteborg arbetades fram av samverkansrådet Idékom och antogs av Kommunstyrelsen 2012.